Trời nắng, đừng vì trốn nóng mà đi xe bất cẩn

TTTH

Trời nắng, đừng vì trốn nóng mà đi xe bất cẩn